Proszę wybrać pozycje z menu O nas  w sekcji Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr87 im. Jacusia i Agatki z siedzibą  w Poznaniu, ul. św. Czesława 6a

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO)
,w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu:

 • realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,
 • weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
 • udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
 • prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,
 • wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,
 • organizacji wycieczek,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,
 • zapewnienia współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,
 • zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
  do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
  do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,
 • organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom
oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi przedszkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 

 

 

 

.

 

Regulamin wycieczek i spacerów

obowiązujący

w przedszkolu nr 87 im. Jacusia i Agatki w poznaniu

 

Podstawa prawna:

−      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140 z późn. zm.),

−      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

 

§ 1

 1. Organizatorem  krajoznawstwa i turystyki jest Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki  
 2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki przedszkole  może  współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych i poza nimi.
 4. Działalność ta obejmuje następujące formy:

a)   spacery i wycieczki edukacyjno-innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego,

b)   wycieczki krajoznawczo-turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

 

§ 2

 1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.
 2. Organizacja i program wycieczki i spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

§ 3

 1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
 2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna − kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców.
 4. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.
 5. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

 

§ 4

 1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
 4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
 5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
 7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

 

§ 5

 1. Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.
 2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:

a)   czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,

b)   wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola,

c)   gromadzenie dokumentacji wycieczki,

d)   dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu,

e)   zorganizowanie transportu i wyżywienia.

 

 

§ 6

 1. Kierownikiem wycieczki przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
 2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

a)   opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki,

b)   zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

c)   zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

d)   określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,

e)   zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,

f)    dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.

 

§ 7

 1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki  mogą być także osoby niebędące pracownikami pedagogicznymi przedszkola, wyznaczone przez dyrektora przedszkola.
 2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
 3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
 4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:

a)   sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

b)   współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

d)   zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,

e)   nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,

f)    wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

§ 8

 

Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki

 

§ 9

 1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:

a)   przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru,

b)   przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,

c)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,

d)   zachowanie porządku,

e)   reagowanie na umówione sygnały.

 

§ 9

 1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
 2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

 

§ 10

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem  02.01.2019r.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 87 z siedzibą
ul. św. Czesława 6a 61-575 Poznań

Z kim można się kontaktować
w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez  Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez:

 

 • prowadzenie ewidencji wejść na teren obiektu,
 • monitoring wizyjny.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia – zgodnie z art. 1 pkt 14 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego oraz art. 108a Prawa oświatowego.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 

Nagrania z monitoringu zawierające wizerunek będą przetwarzane
przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz podmiotom uprawnionym do tego
na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

d)     żądania usunięcia danych osobowych:

 • gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,
 • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych;

e)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do wejścia na teren obiektu.

 

 

 

.Życzymy wszystkim wesołych, pełnych niesamowitych przygód wakacji
        Dyrekcja, pracownicy i dzieci z naszego przedszkola


Również Motylki pożegnały rok szkolny podczas spotkania z rodzicami9 czerwca młodsze, a 10 czerwca starsze przedszkolaki odwiedziły "Laboratorium wyobraźni'. Podczas zabaw z animatorami poznawały prawa fizyki, bawiły się w chemików, wzbogaciły wiedzę na temat układu słonecznego. Miały też okazję rywalizować ze sobą w grach interaktywnych.

Misiaki na zakończenie roku szkolnego bawiły się razem z rodzicami na "Spotkaniu w Zwierzątkowie". Z tej okazji zamieniły się w cudne zwierzątka

3 czerwca odbył się nasz coroczny Festyn Rodzinny. Jak zawsze dopisała pogoda i wesoła atmosfera. W tym roku rodzice  - aktorzy Teatru "Jacusia I Agatki" przygotowali inscenizację bajki o "Królewnie Śnieżce i krasnoludkach", która z pewnością przejdzie do legendy. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali losowania głównych nagród w loterii fantowej, bohaterem której została Tamara - wygrała az dwie nagrody. Już czekamy na atrakcje w przyszłym roku.

 
   
Nasze dzieci  prezentują się również na lokalnych imprezach. Dziewczynki z nastarszej grupy zatańczyły  podczas  Festynu  Wildeckiego, a Leon i Natalia wzięli udział w konkursie recytatorskim w przedszkolu im. Pana Kleksa


Misiaki odwiedziły gospodarstwo na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego. Obejrzały maszyny rolnicze, podziwiły urocze dwudniowe kaczuszki, karmiły zwierzęta i odbyły konne przejażdżki.

  

Noc 20 na 21 maja Wiewiórki spędziły w przedszkolu. Dzieci przebrały m.in. się za czarownice i czarnoksiężnika. Wiewiórki wykonały zadania królowej Abrakadabrunii XIII, szukały skarbów zaznaczonych na starej mapie, przed północą odkryły tajemniczy ogród, a potem spały do rana.Po raz kolejny na terenie naszego przedszkola zorganizowana została akcja na rzecz potrzebujących. Tym razem zbieramy książki dla szpitalnych bibliotek. Jak zawsze odzew był ogromny. DZIĘKUJEMY!Wszystkie dzieci spotkały się psami rasy golden retriever i z ich właścicielami, współpracującym z WOŚP. Przedszkolaki  miały okazję nauczyć się bezpiecznych zachowań wobec nieznanych i dużych psów. A tak przy okazji pobawiły się z psiakami5 maja wszystkie nasze przedszkolaki pojechały do Teatru Nowego na przedstawienie "A to. my", w którym dziecięcy zespół wytańczył cudowny swiat dziecka. W przedstawieniu wystapił Iwo - absolwent naszego przedszkola.Wiewiórki na zakończenie projektu "Taniec" przygotowały pokaz róznorodnych stylów tanecznych według własnych choreografiiA Misiaki rozpoczęły swój kolejny projekt. Postanowiły przyjrzeć się bliżej pojazdom uprzywilejowanym. W tym celu spotkały się z policjantem oraz strażakami. skonstruowały też swoje własne pojazdy.U Zajączków zawitała wiosna. W sali dzieci mogą podziwiać i układać wiosenne – żelowe ozdoby na oknach.  Powstał również pierwszy kącik przyrodniczy. Przedszkolaki zasadziły kwiaty i zioła, a także wysiały szczypiorek. Teraz bacznie obserwują i oczekują na efekty swojej pracy. Dzieci podczas codziennych wyjść do ogrodu obserwują zmieniającą się przyrodę, oraz aktywnie spędzają czas.Na powitanie wiosny Motylki bawiły sie razem z rodzicami na spotkaniu z cyklu "Mamo Tato baw sie ze mną"Motylki realizując projekt "Książki" dowiedziały się na ich temat bardzo wiele. Odwiedziły przy tej okazji bibliotekę, księgarnię, zrobiły też zakładki do swoich ulubionych bajek.Prima Aprillis to świetny dzień na eksperymenty. Podczas kolejnego Dnia Otwartego przedszkolaki między innymi badały świat kolorów, poznawały własciwości powietrza, magnesu czy światła. a wolnych chwilach bawiły się na sali rytmicznej

  

23 marca najstarsze Wiewiórki wzięły udział w imprezie "Sportowy Zajączek", organizowanej w Arenie przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Dzieci dzielnie walczyły w różnych konkurencjach sportowych. w nagrodę otrzymały puchar, gry i sprzęt sportowy oraz pamiątkowe koszulki.Drodzy Rodzice,
gorąco zachęcamy do lektury nowej recenzji z cyklu „Czytatki Jacusia i Agatki”. http://czytatki.blogspot.com/2016/03/mniam-mniam-mniam.html
W świąteczny nastrój wprowadzi nas emocjonująca opowieść Kukuryk napisana przez Marisę Núnez. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co zrobią Mama Kura i jej synek, kiedy rozlegnie się złowrogie: „MRAUU…! Jestem Kot Huncwot. Słyszę tu kurczaczka, więc połknę go w lot!”, koniecznie sięgnijcie po prezentowaną książkę. Przypominamy, że z polecanymi lekturami można się zapoznać u Pań z grupy Motyli.

W tym roku imieniny "Jacusia i Agatki" wyjątkowo obchodziliśmy w marcu. Wszystkie grupy między innymi wspólnie złozyły puzzle z naszymi patronami oraz obejrzały przedstawienie teatru "Bum Cyk Cyk", którego bohaterami byli oczywiście Jacek i Agatka.Tradycyjnie przed świętami odbył się kiermasz ozdób światecznych, który jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem.Misiaki powoli zbliżają się do zakończenia projektu "Koty". Szukały odpowiedzi na różne pytania w książkach, podczas spotkań z ekspertami - kotami oraz np. poprzez zabawy w sklep z kotami. Wykonały też akcesoria potrzebne dla kotów - drapak, transporter. Teraz przygotowują się do "Kociego balu".Dzieci z grupy Wiewiórki realizują kolejny projekt badawczy. Tym razem zgłębiają tajniki tańca. Mali badacze obejrzeli już przedstawienie baletowe pt. "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" w Teatrze Muzycznym. Zdolne tancerki codziennie prezentują swoje umiejętności w wiewiórkowym Teatrze Tańca. Dzieci sprawdzały również w jaki sposób działa kula dyskotekowa i zorganizowały poranne disco by nightSzanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
serdecznie zapraszamy do lektury nowej recenzji z cyklu „Czytatki Jacusia i Agatki”. Tym razem sprawdzimy, co po świętach słychać u Alberta Albertsona – ulubieńca wielu przedszkolaków na całym świecie.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż „Czytatki” znalazły swoje stałe miejsce w wirtualnym świecie i będą ukazywały się na blogu: http://czytatki.blogspot.com/. Zachęcamy do odwiedzin!
Dla fanów Alberta mamy jeszcze jedną dobrą nowinę. W ramach projektu Dzieciaki na Horyzoncie, w styczniu, w Poznaniu, będzie można obejrzeć film animowany „Hokus-pokus, Albercie Albertsonie”. Szczegóły tu: http://dzieciakinahoryzoncie.pl/dzieciaki-w-kinach/#hokus-pokus-albercie-albertsonie.

Polecamy Czytatki: Czytatki Jacusia i Agatki, Kukuryk


W nowy rok wstąpiliśmy z impetem! Zaczęliśmy od spotkania z Panem Pianką, Wspólnie przygotowaliśmy upominki dla naszych babć i dziadków, które im wręczyliśmy na spotkaniach z okazji ich świętaA zaraz następnego dnia wszystkie przedszkolaki wybrały się na przedstawienie "Brzechwolandia". Do DK "Dąbrówka" młodsze dzieci pojechały autokarem, a starsze tramwajem.Kilka dni później razem z panią ratownik medycznym uczyliśmy się co robić w nagłych przypadkach, a z rodzinką Ciekawskich wybraliśmy się w taneczną podróż dokoła świataNo i najważniejszy dzień karnawału - balik. Było bajkowo, kolorowo i bardzo wesoło
Boże Narodzenie...
To czas miłości, życzeń i... prezentów. Czas rodzinny i czas wszelkiej serdeczności. Zanim na niebie zajaśnieje pierwsza gwiazdka,  życzmy sobie, żeby tej serdeczności i ciepła,  miłości i zrozumienia zawsze – nie tylko w Wigilię nie brakowało w naszych sercach

    Zaczarowanych, Rodzinnych Świąt
    życzy Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z naszego przedszkolaMałymi kroczkami zbliżają się Święta. W oczekiwaniu na nie, zorganizowaliśmy w przedszkolu kiermasz świątecznych ozdób, obejrzeliśmy piękne przedstawienia Teatru Cieni "Latarenka" i poprosiliśmy Broziego, aby wyczarował nam na święta śnieg


Zdobytą wiedzę dzieci wykorzystują w różnorodnych zabawach tematycznych i konstrukcyjnych i po mału wszystkie grupy planują zakończenia swoich projektów. Misiaki zaprosiły Zajączki i podarowały im eksponaty z kącika projektowego. Na świętowanie zakończenie swojego projektu upiekły też ciasto marchewkowe i udekorowały go słodkimi narzędziami budowlanymi. Wiewiórki na zakończenie zaprosiły wszystkich do swoich projektowych sklepików.Realizacja pierwszych projektów trwa w najlepsze. Wiewiórki poznają tajniki pracy w sklepie, a Misiaków i Zajączków zafascynowały maszyny pracujące na budowie w pobliżu przedszkola. dzieci odbyły swoje pierwsze wyprawy terenowe, zorganizowały kąciki projektowe i nieustannie obserwowały co dzieje się na budowie.

Zgodnie z hasłem "Wiewiórki i Misiaczki nakarmią wam pysiaczki pysznymi rogalami, które zrobią sami"- zadanie zostało wykonane. Pracy było dużo, śmiechu jeszcze więcej, ale najważniejsze, że rogaliki wszystkim smakowały.


A czekając az sie rogaliki upieką spotkaliśmy się z rodzinką Ciekawskich, którzy jak zwykle zabrali nas w podróż w świat muzyki


Dzieci z grupy Wiewiórek samodzielnie upiekły chleb na śniadanie dla wszystkich przedszkolaków. Mali piekarze sami odmierzyli produkty i przygotowali ciasto. Następnego dnia dzieci częstowały chlebem rodziców, a później z apetytem zjadły własnoręcznie przygotowane śniadanko!


24 września "Wiewiórki" gościły w Urzędzie Wojewódzkim. Zwiedzili różne zakamarki, zobaczyli piękne sale. Z urzędnikami porozmawiali o mandatach dla kierowców, Na koniec spotkali się z wojewodą wielkopolskim.A popołudniu bawiły się z rodzicami na jesienym grillu. Rodzice przygotowali kiełbaski, pyszne sałatki, placek z jabłkami. Dzieci przygotowały występ - niespodziankę.  Wspólnie rozwiązywali kalambury. Teraz juz wiedzą jak pokazać "rybę po grecku"!1 października dzieci z grupy "Wiewiórek" i "Misiaków" brały udział w międzyprzedszkolnych rozgrywkach w piłkę nożną na stadionie Warty. Strzeliły mnóstwo goli. Spotkały się też ze smokiem
Wartusiem, a rodzice w roli kibiców spisali się na szóstkę!.Nasze przedszkolaki bardzo chcą bawić się w wesołym i bezpiecznym ogródku, więc postanowiły zachęcić mieszkańców Wildy do głosowaniaMisiaczki też powitały jesień zabawami z rodzicami. To było popołudnie szalonej dyni, która zamieniła się w kulę do kręgli i głowę dziwnego stworka. Czas mijał na wesołych rozmowach przy placku p. Anity.Czas na jesienne przetwory. Misiaki przygotowały dla wszytkich pyszne powidła.

to była ciężka prace, po której wypoczywały na wystawie balonów.
 

W piątek 25 września Wiewiórki reprezentowały nasze przedszkole na imprezie zorganizowanej w hali Arena z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.